Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. A weboldal működésével, jelentkezési folyamatával kapcsolatosan
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://babamasszazs-annamaritol.hu/)
és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a
következő weboldalról: https://babamasszazs-annamaritol.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető,
továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://babamasszazs-annamaritol.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: TÓTH ANNAMÁRIA e.v.
A szolgáltató székhelye: 1173 BUDAPEST 17 ker. KÉVEKÖTŐ UTCA
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
babamasszazs.annamari@gmail.com
Nyilvántartási száma: 54309533
Adószáma: 55602262142
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Telefonszáma: 06-70/77-242-33
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Central Médiacsoport Zrt.
Cégnyilvántartási száma:
01-10-048280
A bejegyző bíróság
megnevezése: Fővárosi
Bíróság
Adószáma: 25087910-2-41
Telephely: 1037 Budapest,
Montevideo u 9.
2
2 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2020. február 03. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. JELENTKEZÉS
3.1. Felhasználó a weboldalon történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF,
és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és
elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A
jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival
veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
3
3 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,
fizetendő, bruttó árak.
4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a tanfolyam nevét, leírását.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a tanfolyam
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron visszaigazolni és nyújtani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek
ismeretében a Felhasználó elállhat szándékától.
4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a tanfolyam
valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának.
5. RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó megadja a személyes adatait, majd a jelentkezem a tanfolyamra
gombra kattint.
5.1.1. Fizetési mód:
Tanfolyami jelentkezési űrlap kitöltése után, Felhasználó díjbekérő e-mailt
kap, melyet átutalással tud kiegyenlíteni – a díjbekérő pénzügyi teljesítésének
tanfolyam kezdete előtti 48 óráig be kell történnie, ezzel tudja a Felhasználó a
helyét biztosítani.
Szolgáltató számlaszáma:
12100011-17766829 (Gránit Bank)
5.2. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a tanfolyamoknál vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a jelentkezést, vagy
elállhat a szerződéstől.
4
4 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
5.3. A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél (díjbekérő) alapján minden
költséget tartalmaz.
5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a jelentkezési folyamat lezárása előtt
minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat.
5.5. Felhasználó e-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó jelentkezésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A jelentkezésmegrendelés
és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz,
illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.
5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás
tartalmazza a díjbekérőt, az szerződést keletkeztet.
5.7. Számlázás: 8 napon belül kézi számlát állít ki a Szolgáltató a helyszínen, ha 8
napnál több telik el a tanfolyamig, akkor postai úton kapja meg a Felhasználó
a számlát.
6. A JELENTKEZÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1. A jelentkezések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A jelentkezés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a jelentkezés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
napon kerül feldolgozásra.
6.2. A jelentkezés véglegesítése a részvételi díj befizetésével történik.
6.3. A szervező indokolt esetben az időpont változtatás jogát fenntartja.
6.4. Egyéni oktatás (a kismama otthonában történik) lemondható előtte 24 órával.
Ebben az esetben a Felek később újabb időpontot egyeztetnek.
6.5. Tanfolyam esetén tanfolyamra jelentkezés megerősítése előreutalás után
történhet. Lemondás a tanfolyam előtt 48 órával lehetséges vagy
átruházható az általa megjelölt személyre vagy egy hónapon belül másik
tanfolyamra váltható.
6.6. 48 órán túl az összeg 30%-át Szolgáltató kötbérként érvényesíti a
Felhasználóval szemben, tehát ennyivel kevesebb összeg kerül visszautalásra
terembérleti költség címen.
5
5 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
6.7. Felhasználó átruházhatja harmadik félre a tanfolyamon való részvételt, de ezt
jeleznie kell írásban Szolgáltató részére (emailben, az új személy nevével,
címével a számlakiállítás miatt) vagy lehetősége van a Felhasználónak 1
hónapon belül megrendezésre kerülő másik tanfolyamon részt venni.
6.8. Ha a tanfolyam bármilyen, a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem
indul (betegség, baleset, technikai akadály, elégtelen létszám, vis maior)
visszautalásra kerül a teljes összeg 5 munkanapon belül.
6.9. Késés esetén: Amennyiben a Felhasználó a megbeszélt időpontra nem érkezik
meg, a Szolgáltató rövidített Szolgáltatást nyújt a Felhasználónak. Erről a
Szolgáltató saját belátása szerint dönt.
6
6 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
7. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs
felmondási joga (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
(tanfolyamok, babamasszázsok).
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
9. PANASZKEZELÉS RENDJE
9.1. Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.
9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak.
9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
7
7 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
9.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
9.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal,
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok
elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
9.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-
775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
8
8 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em.
240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
9.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje
a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
9.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
9.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
9.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
9
9 Babamasszazs-annamaritol.hu – ÁSZF – 2020.
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
10. SZERZŐI JOGOK
10.1. Miután a Babamasszazs-annamaritol.hu, mint weboldal szerzői jogi
műnek minősül, tilos a Babamasszazs-annamaritol.hu weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való
felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül.
10.2. A Babamasszazs-annamaritol.hu weboldalról és annak adatbázisából
bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott
weboldalra való hivatkozással lehet.
10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklámfelületeire.
10.4. Tilos a Babamasszazs-annamaritol.hu weboldal tartalmának, illetve
egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és
jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a Babamasszazs-annamaritol.hu weboldalon vagy
azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
10.5. A Babamasszazs-annamaritol.hu név szerzői jogi védelmet élvez,
felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos
hozzájárulásával lehetséges.
10.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
11. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://babamasszazs-annamaritol.hu/adatvedelem
Budapest, 2020. február 04.